GBK BOOKS

Πώς να σκέφτεσαι

How to ThinkΤο παρόν βιβλίο βασίζεται στη ΒΚ (Brahma Kumaris) γνώση. Θα πρέπει να διαβάζεται για το προσωπικό όφελος του καθενός και για το όφελος του κόσμου, διότι η περισυλλογή της γνώσης αυτού του βιβλίου, είναι σε θέση να επιφέρει την αλλαγή του κόσμου, μέσω της ατομικής μεταμόρφωσης. 

This book is based on the BK (Brahma Kumaris) knowledge. It should be read for one's own benefit and for world benefit because contemplating on the knowledge, in the book, will bring about world transformation through self transformation.

Το βιβλίο παρέχει μια ξεκάθαρη, περιεκτική και ουσιαστική επεξήγηση σχετικά με τα Murli, τα οποία αποτελούν μηνύματα που έχει καταθέσει ο Θεός (η Ανώτατη Ψυχή), στους Brahma Kumaris, ως BapDada(ο Θεός που εκτελεί τον ρόλο του μέσω του Brahma Baba). Δίνει οδηγίες σχετικά με το πώς εσύ (η ψυχή), θα πρέπει να αναδεύεις τη γνώση της Ανώτατης Ψυχής και πως να την αφομοιώνεις. Αυτό θα επιφέρει θετικές αλλαγές στη ζωή σου, εφόσον αποκαλύπτει τα βαθιά μυστήρια της ζωής και παρέχει τη μέθοδο για να υιοθετήσεις το θεϊκό σου χαρακτήρα.
This book provides a clear, concise and meaningful explanation on the Murlis which are messages spoken by God (the Supreme Soul), in the Brahma Kumaris, as BapDada (God playing His role through using Brahma Baba). It generally guides on how you (the soul) should churn the knowledge of the Supreme Soul and imbibe it. This will bring a positive change in your life since it reveals deep mysteries of life and provides a way to adopt a divine character.

Η περισυλλογή της γνώσης που υπάρχει σε αυτό το βιβλίο σου παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς θεϊκές αρετές και αξίες, όταν θα αντιμετωπίζεις κάθε είδους καταστάσεις στη ζωή σου. Το στρες και η αρνητικότητα δεν θα σε ταλαιπωρούν πλέον, εάν υιοθετήσεις τον τρόπο σκέψης που προτείνεται στο παρόν βιβλίο. 
Contemplating on the knowledge in this book will enable you to use divine virtues and powers while facing any kind of situation in your life. You will not be troubled by negativity, stress, etc. when you adopt the thinking process suggested in this book.

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου βιβλίου θα σε βοηθήσει να φυτέψεις τους σπόρους στο μυαλό σου, οποίοι θα σε φέρουν στο αγγελικό στάδιο. Μέσω της χρήσης του τρόπου σκέψης που προτείνεται στο βιβλίο, εσύ (η ψυχή) θα είσαι σαν ένα διαμάντι που διακοσμείται με χρυσάφι, προκειμένου να αναδειχθεί η λαμπρότητα και η αξία του.
The contents of this book will help you to put seeds in your mind that bring you into a pure angelic stage. Through using the thinking process suggested in this book, you (the soul) become like a pure shining diamond which has been studded in gold to reveal its brilliance and value.

 
Γράφτηκε στα Αγγλικά από:
Written in English by:
Brahma Kumari Pari

Σχετικά με τη συγγραφέα
About the Author

 
Αξιολόγηση και επιμέλεια:
Edited and improved upon by:
Shiv Baba Service Initiative

 
Μεταφράστηκε στα Ελληνικά από: 
Translated into Greek by:
Maria Kampouraki 
Σχετικά με τη μεταφράστρια
About the Translator


 
Το παρόν βιβλίο «Πώς να σκέφτεσαι» έχει επιμεληθεί και αναπτυχθεί περαιτέρω και από άλλα μέλη του «Shiv Baba Service Initiative», μια ομάδα η οποία έχει αφιερωθεί στο να κάνει Θεία Προσφορά. Το μέλος ΒΚ που διαχειρίζεται την ομάδα «Shiv Baba Service Initiative», τη μηχανή αναζήτησης των ΒΚ στο Google και τον επίσημο ιστότοπο των Brahma Kumaris, ζήτησε από την Brahma Kumari Pari να γράψει το βιβλίο με τίτλο «Πώς να σκέφτεσαι», διότι ο Θεός είπε πως αυτό θα πρέπει να γραφεί. Έτσι, η Brahma Kumari Pari το συνέγραψε. Παρόλο που το μέλος ΒΚ που διαχειρίζεται την ομάδα «Shiv Baba Service Initiative» διαμένει μόνιμα στο Λονδίνο και η ΒΚ Pari ζει στη Μαλαισία, επικοινωνούσαν συνεχώς μέσω τηλεφώνου, Whatsapp και μέσω email. Επιπλέον, η ΒΚ Pari επικοινωνούσε και με άλλα μέλη της ομάδας «Shiv Baba Service Initiative» με τον ίδιο τρόπο, καθώς γινόταν η επιμέλεια του βιβλίου.
This “Πώς να σκέφτεσαι” book was edited and developed further by the other members of the “Shiv Baba Service Initiative”, a team which is dedicated in doing Godly service. The BK who manages the “Shiv Baba Service Initiative” team, the BK Google search engine and the Brahma Kumaris website had asked Brahma Kumari Pari to write this book since God (Shiv Baba) has said that this book should be written. Hence, Brahma Kumari Pari wrote it. Though the BK who manages the “Shiv Baba Service Initiative” team lives in London and BK Pari lives in Malaysia, they constantly communicated over the phone, WhatsApp and through email. BK Pari also communicated with the other members of the “Shiv Baba Service Initiative” team through the same way while the book was being edited.

Το βιβλίο γράφτηκε με σκοπό να παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση των νοημάτων που περιέχονται στα Murli, που έχουν δωθεί από το Θεό. Εάν περισυλλογίζεσαι βαθιά, καθώς διαβάζεις το βιβλίο, θα κατακτήσεις εύκολα ένα αγνό και ισχυρό πνευματικό επίπεδο.  
This book was written with the aim to provide a deeper understanding on murli points which have been given by God in the murlis. Since you will be thinking deeply as you read this book, you will easily attain a pure powerful spiritual stage. 

Εκτός από τη χρήση των αποσπασμάτων Murli, τις επεξηγήσεις και τις προτάσεις σε αυτό το βιβλίο, προκειμένου να είναι σίγουρος πως οι σκέψεις σου είναι αγνές και ισχυρές, μπορείς εξίσου να συλλογιστείς τη γνώση που θα βρεις στα άρθρα, τα βιβλία, τις «σκέψεις» κλπ, που βρισκονται στον ιστότοπο των Brahma Kumaris. Μπορείς επίσης να κάνεις μια αναζήτηση στο bkgoogle, όπου θα βρεις τους συνδέσμους για πολλών ειδών υλικό ΒΚ. Μέσω της αναζήτησης, μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση σε πολυάριθμα νοήματα murli, καθώς και «σκέψεις», επεξηγήσεις κλπ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καθημερινού σου περισυλλογισμού, προκειμένου να βελτιώσεις τον τρόπο σκέψης σου.
Apart from using the murli extracts, explanations and suggestions in this book, in order to make sure that your thoughts are pure powerful thoughts, you can also contemplate on the knowledge in the articles, books, ‘thoughts’, etc. that are uploaded at the Brahma Kumaris website. You can also do a search at bkgoogle to get the links for various kinds of BK material. Through doing a search, you will have access to numerous murli points, ‘thoughts’, explanations etc. which can be used, during your daily thinking, to improve your thinking process.

 
Το ηλεκτρονικό βιβλίο(ebook) με τίτλο «Πώς να σκέφτεσαι» είναι διαθέσιμο σε:
The eBook titled "Πώς να σκέφτεσαι" can be purchased at:

1. Applehttps://books.apple.com/us/book/id1581906746


2. Kobohttps://www.kobo.com/my/en/ebook/sJk-lBcklDu_y0mZkLtBeQ


3. Google Playhttps://play.google.com/store/books/details?id=x6RIEAAAQBAJ
Το έντυπο με τίτλο «Πώς να σκέφτεσαι» είναι διαθέσιμο σε :
The printed book titled "Πώς να σκέφτεσαι" can be purchased at:

 
Παρακάτω βρίσκεται ο Πίνακας Περιεχομένων του βιβλίου με τίτλο «Πώς να σκέφτεσαι»:
The following is the Table of Contents of the book titled "Πώς να σκέφτεσαι":


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η ΨΥΧΗ
2. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΜΟΡΦΗ
3. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ
4. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ
5. ΨΥΧΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
6. ΘΥΜΗΣΟΥ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ
7. ΣΤΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΝΑ ΘΕΟ
8. ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΘΥΜΙΣΗΣ
9. ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ
10. Η ΓΝΗΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
11. ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ
12. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΟ
13. SHRIMAT (ΘΕΪΚΕΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ)
14. BRAHMA, VISHNU, SHANKAR ΚΑΙ Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
15. OM SHANTI
16. ΜΥΑΛΟ, ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, SANSKARAS, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑΣ
17. ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟ ΣΠΙΤΙ
18. ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΑΡΧΗΣ
19. MAYA RAVAN
20. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21. ΔΙΕΚΔΙΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥ
22. ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
23. ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
24. ΑΝΑΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
25. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ


 
Το παρόν είναι το πιο σημαντικό χρονικό στάδιο σε ολόκληρο το κοσμικό θεατρικό του κύκλου. Είθε αυτό το βιβλίο να σε καθοδηγεί προς τον υψηλό και πραγματικό σκοπό της ανθρώπινης ζωής.
The present is the most valuable time in the entire world drama cycle. May this book guide you towards the highest and real purpose of human life.

 
Τα εξώφυλλα του βιβλίου «Πώς να σκέφτεσαι».
The covers for the book "Πώς να σκέφτεσαι".

 
 
...................


Ιστοσελίδες:
Websites:

 
1. Η λίστα βιβλίων της ΒΚ Pari: http://www.gbk-books.com/list-of-books.html
1. BK Pari’s List of Books:

 
2. Τα άρθρα της ΒΚ Pari που μπορούν να αναγνωστούν δωρεάν
2. BK Pari’s articles which can be read for free